Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bootee

 

§1

Sklep internetowy bootee.pl, dostępny pod adresem internetowym www.bootee.pl, prowadzony jest przez Bartłomieja Płoskonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIZ Consulting Bartłomiej Płoskonka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 677-117-47-35 REGON: 351377193. Adres: ul.Armii Krajowej 2/106, 30-150 Kraków


§2

Definicje

1.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bootee.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

3.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

4.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

5.     Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6.     Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§3

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bootee.pl

2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera,  z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.

5.     Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

§4

Warunki zamówienia

1.     Zamówienia w sklepie internetowym bootee.pl można składać wypełniając formularz zamówienia dostępnego na stronach sklepu.

2.     W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

3.     Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4.     Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu bootee.pl

5.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

- nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

- nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)

- nieodebrania przesyłki


§5

Procedura zamówienia

1.   W celu złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić formularz zamówienia.

2.   Złożenie zamówienia jest równoznaczne z „kliknięciem” przycisku „zamawiam i płacę”

3.   Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.   Czas realizacji zamówienia wynosi, do 2 dni roboczych , licząc od dnia, otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, w przypadku płatności przelewem, bądź złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

5.   Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

§6

Płatność

1.     Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.

2.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy on-line, płatność kartą płatniczą lub kredytową/debetową, Blik, poprzez  system płatności przelewy 24, usługa realizowana za pośrednictwem PayPro SA ul. Kancelarska 1560-327 Poznań NIP 779-239-98-87, REGON 301345068 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu  o dokonaniu płatności przez Klienta);

b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie zamówienie ulega anulowaniu.

 

§ 7 

Dostawa

1.     Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przesyłek zagranicznych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bootee.pl

2.     Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych realizacji zamówienia.

3.     Informacja na temat metod, czasu dostarczenia i ceny dostawy zamieszczona jest na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce wysyłka i płatności , oraz czas realizacji .

4.     Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5.     Nieodebranie przesyłki skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki , lub rozwiązaniem umowy.

  

§ 8

Odstąpienie od umowy

1.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827)

2.     Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z formularza w zakładce zwroty), przed jego upływem na adres: BIZ Consulting Bartłomiej Płoskonka ul. Armii Krajowej 2/106, 30-150 Kraków wraz ze zwracanym towarem.

3.     W razie odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

4.     Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu towar objęty Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.     Zwracany towar musi być pełnowartościowy bez żadnych śladów użytkowania , bądź innego działania zmniejszającego jego wartość.

7.     Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedającego.

8.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

9.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient poprosi  o inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem Klient ma obowiązek wskazać nr rachunku bankowego do zwrotu płatności lub wskazania danych do przelewu pocztowego.

 


§ 9

Reklamacje dotyczące towarów

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym należy przesłać na adres sklepu.

2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 10

Reklamacje w zakresie usług drogą elektroniczną

 

1.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu, albo mailowo.

3.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4.     Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

3.     Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzania następuje: 1)  w celu realizacji Umów, 2) na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy.

4.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Umowy, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych.

5.     Dane osobowe zgromadzone w Sklepie Internetowym mogą być także udostępnione: 
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6.     Zakres przetwarzanych w Sklepie Internetowym danych obejmuje następujące dane osobowe Klientów:  imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres do faktury, numer telefonu.

7.     Sprzedający zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8.     Klientom przysługuje prawo czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub aktualizacji bądź usunięcia, w tym celu należy wysłać maila na adres sklep@bootee.pl

 

§ 11

Pliki cookies

 

1.     Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania się do Konta, monitorowania ruchu Klienta na Stronie Sklepu Internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.     Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wejście  w życie zmian do regulaminu poprzedzone zostanie  poinformowaniem klienta.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów